Logo - springer
Slogan - springer

Materials | Materials Journals, Academic Books & Online Media | Springer

A selection of papers chosen to illustrate the wide range of papers discussing materials that are used for energy production, storage, and conversion

Skeleton networks of graphene wrapped double-layered polypyrrole/polyaniline nanotubes for supercapacitor applications 

Lifang Zhang, Wenjing Wang, Jie Cheng, Yunhui Shi, Qian Zhang, Peng Dou, Xinhua Xu

Synthesis of poly(m-phenylenediamine)-coated hexagonal Co9S8 for high-performance supercapacitors 

Ping Liu, Xing Chang, Jingjing Lin, Song Yan, Lu Yao, Jun Lian, Hualin Lin, Sheng Han

High refractive index coating of phosphor-in-glass for enhanced light extraction efficiency of white LEDs 

Xujia Xu, Hong Li, Yong Zhuo, Ruixin Li, Peijing Tian, Dehua Xiong, Mingxiang Chen

Highly reproducible perovskite solar cells based on solution coating from mixed solvents 

A Runa, Shuang Feng, Gehui Wen, Fei Feng, Jun Wang, Li Liu, Pengyu Su, Haibin Yang, Wuyou Fu

Nano-dynamic mechanical analysis (nano-DMA) of creep behavior of shales: Bakken case study 

Kouqi Liu, Mehdi Ostadhassan, Bailey Bubach, Robert Dietrich, Vamegh Rasouli

A strategy to boost electrochemical properties of the graphene oxide–poly(3,4-ethylenedioxythiophene) composites for supercapacitor electrodes 

Haihan Zhou, Xiaomin Zhi, Hua-Jin Zhai

Notable hydrogen production on La x Ca1−xCoO3 perovskites via two-step thermochemical water splitting 

Lulu Wang, Mohammad Al-Mamun, Porun Liu, Yun Wang, Hua Gui Yang, Huijun Zhao

Flexible lignin-derived electrospun carbon nanofiber mats as a highly efficient and binder-free counter electrode for dye-sensitized solar cells 

Ying Zhao, Yun Liu, Congcong Tong, Jing Ru, Biyao Geng, Zhongqing Ma, Hongzhi Liu, Likui Wang

Hyperbranched small-molecule electrolyte as cathode interfacial layers for improving the efficiency of organic photovoltaics 

Dan Zhou, Haitao Xu, Yuancheng Qin, Xueming Zhong, Mingjun Li, Bin Hu, Yongfen Tong, Yu Xie

Flexible supercapacitor with high energy density prepared by GO-induced porous coral-like polypyrrole (PPy)/PET non-woven fabrics 

Yuedan Wang, Yang Zhang, Weibing Zhong, Xing Qing, Quan Zhou, Qiongzhen Liu, Wenwen Wang, Xue Liu, Mufang Li, Dong Wang

Surface passivation with nitrogen-doped carbon dots for improved perovskite solar cell performance 

Yifang Wang, Jie Zhang, Shuhuang Chen, Haoyu Zhang, Ligui Li, Zhiyong Fu

N-cyanoethyl polyethylenimine as a water-soluble binder for LiFePO4 cathode in lithium-ion batteries 

Jinxin Huang, Jinglun Wang, Haoxiang Zhong, Lingzhi Zhang

Self-templated preparation of hollow mesoporous TiN microspheres as sulfur host materials for advanced lithium–sulfur batteries 

Liang Chen, Weiwei Yang, Hao Zhang, Jianguo Liu, Yong Zhou

Enhanced lithium and electron diffusion of LiFePO4 cathode with two-dimensional Ti3C2 MXene nanosheets 

Xichao Li, Yuhai Qian, Tao Liu, Fengting Cao, Zhao Zang, Xiaolin Sun, Shimei Sun, Quanhai Niu, Jianfei Wu

Designing biomimetic porous celery: TiO2/ZnO nanocomposite for enhanced CO2 photoreduction 

Keliang Wu, Xuejun Dong, Junfang Zhu, Pengcheng Wu, Chang Liu, Yixi Wang, Jianning Wu, Juan Hou, Zhiyong Liu, Xuhong Guo

Fabrication of hollow carbon spheres with robust and significantly enhanced capacitance behaviors 

Dan Hu, Chongyi Chen, Qiao Liu

Hybrid nanogenerator of BaTiO3 nanowires and CNTs for harvesting energy 

Yupei Wang, Xu Zhang, Xiaobin Guo, Dong Li, Baoshan Cui, Kai Wu, Jijun Yun, Jian Mao, Li Xi, Yalu Zuo

N-doped mesoporous carbon integrated on carbon cloth for flexible supercapacitors with remarkable performance 

Qian Zhang, Ni Wang, Peng Zhao, Mengqi Yao, Wencheng Hu

Functionalization of sheet structure MoS2 with CeO2–Co3O4 for efficient photocatalytic hydrogen evolution 

Hai Yu, Jing Xu, Zeying Liu, Yanru Li, Zhiliang Jin

Facile synthesis of Fe3O4/NiFe2O4 nanosheets with enhanced Lithium-ion storage by one-step chemical dealloying 

Hang Xu, Xinlu Wang, Huan Liu, Jinxian Wang, Xiangting Dong, Guixia Liu, Wensheng Yu, Ying Yang, Hongbo Zhang

Assembly of mesoporous SnO2 spheres and carbon nanotubes network as a high-performance anode for lithium-ion batteries 

Xuejun Liu, Pengcheng Xu, Xinru Li, Yiting Peng, Zaiyuan Le