Editors

Editor-in-Chief
Hideyuki Shimizu, Tokyo

Associate Editor-in-Chief
Goro Matsumiya, Chiba
Takashi Kamei, Sendai

Masanori Tsuchida, Niigata

Section Editors-in-Chief
Heart: Kenji Minatoya, Kyoto
Heart: Akira Shiose, Fukuoka

Congenital Heart: Kisaburou Sakamoto, Shizuoka
Chest:Morihito Okada, Hiroshima

Esophagus: Yuichiro Doki, Osaka

Editorial Board
Hirokuni Arai, Tokyo
Ko Bando, Tokyo
Masayuki Chida, Tochigi
Hiroshi Date, Kyoto
Hirotsugu Fukuda, Tochigi
Seiki Hasegawa, Hyogo
Hajime Ichikawa, Osaka
Norihiko Ikeda, Tokyo
Masayoshi Inoue, Kyoto
Hisashi Iwata, Gifu
Shingo Kasahara, Okayama
Tetsuya Mitsudomi, Osaka
Noboru Motomura, Chiba
Hiroyuki Nakajima, Yamanashi
Kenji Okada, Kobe
Meinoshin Okumura, Osaka
Minoru Ono, Tokyo
Yoshikatsu Saiki, Sendai
Norihiko Shiiya, Shizuoka
Takeshi Shiraishi, Fukuoka
Kenji Suzuki, Tokyo
Takaaki Suzuki, Saitama
Hirofumi Takemura, Kanazawa
Hiroya Takeuchi, Shizuoka
Fumihiro Tanaka, Kitakyusyu
Akira Tangoku, Tokushima
Akihiko Usui, Nagoya
Masayuki Watanabe, Tokyo
Hitoshi Yaku, Kyoto
Masaaki Yamagishi, Kyoto
Hiroshi Yamamoto, Akita
Ichiro Yoshino, Chiba

Observer
Yutaka Okita, Osaka

Biostatisticians
Hiraku Kumamaru, Tokyo

Former Editors-in-Chief
Shinobu Miyamoto, 1953–1975
Masahiro Saigusa, 1976–1978
Tadashi Inoue, 1979–1982
Tatsuta Arai, 1983
Yukiyasu Sezai, 1984–1987
Tasuku Shoji, 1988–1991
Kozo Suma, 1992–1993
Shiaki Kawada, 1994
Yasuyuki Hosoda, 1995–1996
Hiromi Kurosawa, 1997–2000
Koichi Kobayashi, 2001–2002
Katsuhiko Tatsuno, 2003–2006
Shinichiro Miyoshi, 2007–2011
Yutaka Okita, 2011-2019

International Advisory Board
Anton E. Becker, Amsterdam, The Netherlands
Edward L. Bove, Ann Arbor, USA
Gerald D. Buckberg, Los Angeles, USA
Joel D. Cooper, Philadelphia, USA
Joseph S. Coselli, Houston, USA
Delos M. Cosgrove III, Cleveland, USA
Tom R. DeMeester, Los Angeles, USA
Jean Deslauriers, Winnipeg, Canada
Stuart W. Jamieson, San Diego, USA
Joo Hyun Kim, Seoul, Korea
Nicholas T. Kouchoukos, St. Louis, USA
Yung-Chie Lee, Taipei, Taiwan
Patrick M. McCarthy, Chicago, USA
Bruce A. Reitz, Palo Alto, USA
H-J Schaefers, Homburg-Saar, Germany
Federico Venuta, Rome, Italy
Walter Weder, Zurich, Switzerland
William G. Williams, Toronto, Canada
Yi Long Wu, Guangzhou, P.R. China

The Japanese Association for Thoracic Surgery

Society President
Yoshiki Sawa, Osaka

Society Vice President
Masanori Tsuchida, Niigata

Congress President
Akihiko Usui, Nagoya

Congress Vice President
Hideyuki Shimizu, Tokyo

Congress President-Elect
Jun Nakajima, Tokyo

Directors
Hirokuni Arai, Tokyo
Masayuki Chida, Tochigi
Norihiko Ikeda, Tokyo
Takashi Kamei, Sendai
Goro Matsumiya, Chiba
Kenji Minatoya, Kyoto
Hiroshi Niinami, Tokyo
Hitoshi Ogino, Tokyo
Morihito Okada, Hiroshima
Yoshinori Okada, Sendai

Minoru Ono, Tokyo
Yoshikatsu Saiki, Sendai
Hirofumi Takemura, Kanazawa
Hiroya Takeuchi, Shizuoka

Kazuo Tanemoto, Okayama
Hitoshi Yaku, Kyoto
Ichiro Yoshino, Chiba
Takushi Yasuda, Osaka

Inspectors
Takeshi Nagayasu, Nagasaki
Kisaburou Sakamoto, Shizuoka

Chairperson of Esophageal Surgery

Akira Tangoku, Tokushima

Chairperson of Thoracic Surgery
Seiki Hasegawa, Hyogo

Vice Chairperson of Esophageal Surgery
Hisao Asanuma, Tokyo

Vice Chairperson of Thoracic Surgery
Yuko Kitagawa, Tokyo

Secretary
Masato Mutsuga, Nagoya

Observer (Kyushu District)
Akira Shiose, Fukuoka

Observer (Hokkaido District)
Atsushi Watanabe, Sapporo