Editors

Editor in Chief:

Kiichiro Yagi

Coordinating Editors: 

Yuji Aruka

Takahiro Fujimoto

Associate Editors:

Hideaki Aoyama

Toichiro Asada

Shu-Heng Chen

Hiroshi Deguchi

Susumu Egashira

Takashi Hashimoto

Dirk Helbing 

Carsten Herrmann-Pillath

Akinori Isogai

Yuhsuke Koyama

Thomas Lux

John Paul MacDuffie

Masashi Morioka

Mario Morroni

Makoto Nishibe

Kazuhito Ogawa

Hiroaki Sasaki

Norio Sawabe

Hirokazu Takizawa

Norio Tokumaru

Hiroyasu Uemura

Masaaki Yoshida

Hiroshi Yoshikawa


Editorial Board: 

Silvano Cincotti

Benjamin Coriat

Giovanni Dosi

Yoshi Fujiwara

Sheng Hong

Takanori Ida

Fumihiko Ikuine

Hiroshi Iyetomi

Keun Lee 

Kon-Rae Lee

Chaisung Lim 

Tamotsu Onozaki

Yasuhiro Sakai

Yoshinori Shiozawa

Hideki Takayasu

Toshio Yamada

Kazuo Yoshida

Advisory Board:

Masahiko Aoki†

Kurt Dopfer 

Masaaki Hirooka

Geoffrey Hodgson

Alan Kirman

John Stan. Metcalfe

Gary P. Pisano

J. Barkley Rosser, Jr.

Mari Sako

Bertram Schefold

Satoshi Sechiyama