Yoshiko Shikano

Associate Editor
Life Sciences & Aquatic Sciences


Springer Japan

Shiroyama Trust Tower 5F

4-3-1 Toranomon

Minato-Ku

Tokyo 105-6005

Tel.: +81-3-4533-8088
yoshiko.shikano@springernature.com