Logo - springer
Slogan - springer

New & Forthcoming Titles | Internationale Berufsbildungsforschung (About the Editor)

Internationale Berufsbildungsforschung

Internationale Berufsbildungsforschung

Reihen-Hrsg.: Frommberger, Dietmar, Gessler, Michael, Pilz, Matthias

Prof. Dr. Dietmar Frommberger, Universität Osnabrück, Deutschland

Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Gessler, Universität Bremen, Deutschland

Prof. Dr. Matthias Pilz, Universität zu Köln, Deutschland