Editorial board

Editor-in-Chief
  • Yang Xiang
Series Editor
  • Liqun Chen
  • Kim-Kwang Raymond Choo
  • Sherman S. M. Chow
  • Robert H. Deng
  • Dieter Gollmann
  • Kuan-Ching Li
  • Javier Lopez
  • Kui Ren
  • Jianying Zhou