Logo - springer
Slogan - springer

Medicine - Radiology | Copyright Information: Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics

Copyright Information: Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics

Original Russian Edition Copyright © 2010 by the Izdatel’stvo Moskovskogo Universiteta, and “Vestnik Moskovskogo Universiteta”.

Copyright © 2010 by Allerton Press, Inc.