Logo - springer
Slogan - springer

Mathematics - Analysis | Copyright Information: Moscow University Mathematics Bulletin

Copyright Information: Moscow University Mathematics Bulletin

Original Russian Edition Copyright © 2010 by Izdatel’stvo Moskovskogo Universiteta, “Vestnik Moskovskogo Universiteta”.

Copyright © 2010 by Allerton Press, Inc.