Editors

Official Publication of the Japanese Society of Gastroenterology

Editorial Director:
Naoya Sakamoto, Hokkaido

Deputy Editorial Director:
Tetsuji Takayama, Tokushima

Editor-in-Chief:
Hiroshi Seno, Kyoto

Deputy Editor-in-Chief:
Yoichi Hiasa, Ehime

Associate Editors:
Yingzi Cong, Texas
Motohiro Esaki, Saga
Hayato Hikita, Osaka
Fumihito Hirai, Fukuoka
Mariko Hojo, Tokyo
Eikichi Ihara, Fukuoka
Katsunori Iijima, Akita
Hajime Isomoto. Tottori
Hiroshi Kawakami, Miyazaki
Yuzo Kodama, Hyogo
Katsuyoshi Matsuoka, Chiba
Yusuke Mizukami, Hokkaido
Eishiro Mizukoshi, Ishikawa
Hiroshi Nakagawa, Philadelphia
Mina Nakagawa, Tokyo
Nobuhiro Nakamoto, Tokyo
Yasushi Sato, Tokushima
Takaya Shimura, Nagoya
Shinichiro Shinzaki, Osaka
Ken Shirabe, Gunma
Rhonda Souza, Dallas
Venkat Subramanian, Leeds
Tomohisa Takagi, Kyoto
Fumio Tanaka, Osaka
Masataka Tsuge, Hiroshima
Kazushige Uchida, Kochi
Takeji Umemura, Nagano
Toshifumi Wakai, Niigata
Nobutake Yamamichi, Tokyo

Editorial Board :
Yuji Amano, Tokyo
Eugene B. Chang, Chicago
Raymond T. Chung, Boston
László Czakó, Szeged
M. Eric Gershwin, Davis
Andrew Giraud, Victoria
Kazuhide Higuchi, Osaka
Keisuke Hino, Okayama
Kazuo Inui, Aichi
Shuji Isaji, Mie
Hiromi Ishibashi, Fukuoka
Takashi Joh, Aichi
Yoshihiro Kamada, Osaka
Terumi Kamisawa, Tokyo
Shigeyuki Kawa, Nagano
Norifumi Kawada, Osaka
Yoshitaka Kinouchi, Miyagi
Hideyuki Konishi, Kyoto
Sun-Young Lee, Seoul
Hiroto Miwa, Hyogo
Sumiko Nagoshi, Saitama
Atsushi Nakajima, Kanagawa
Hiroshi Nakase, Hokkaido
Haruhiko Ogata, Tokyo
Shuichi Ohhara, Miyagi
Masafumi Ono, Tokyo
Anil K. Rustgi, Philadelphia
Hidetsugu Saito, Tokyo
Robin Spiller, Nottingham
Hidekazu Suzuki, Kanagawa
Jan F. Tack, Leuven
Hajime Takikawa, Tokyo
Natalie Torok, Sacramento
Tomoyuki Tsujikawa, Shiga
Koji Yamaguchi, Fukuoka
Hiroyuki Yamamoto, Kanagawa
Mikio Zeniya, Tokyo

Pathological Advisors:
Yoichi Ajioka, Niigata
Michiie Sakamoto, Tokyo


President of the Japanese Society of Gastroenterology:

Kazuhiko Koike, Tokyo