Editors

Official Publication of the Japanese Society of Gastroenterology

Editorial Director:

Naoya Sakamoto, Hokkaido


Deputy Editorial Director:

Tetsuji Takayama, Tokushima


Editor-in-Chief:

Hiroshi Seno, Kyoto


Deputy Editor-in-Chief:

Yoichi Hiasa, Ehime 


Associate Editors:

Yingzi Cong, Texas

Motohiro Esaki, Saga

Hayato Hikita, Osaka

Fumihito Hirai, Fukuoka

Mariko Hojo, Tokyo

Eikichi Ihara, Fukuoka

Katsunori Iijima, Akita

Hajime Isomoto. Tottori

Yoshito Itoh, Kyoto

Hiroshi Kawakami, Miyazaki

Yuzo Kodama, Hyogo

Katsuyoshi Matsuoka, Chiba

Yusuke Mizukami, Hokkaido

Eishiro Mizukoshi, Ishikawa

Hiroshi Nakagawa, Philadelphia

Mina Nakagawa, Tokyo

Nobuhiro Nakamoto, Tokyo

Yasushi Sato, Tokushima

Yuichi Shimizu, Hokkaido

Takaya Shimura, Nagoya

Shinichiro Shinzaki, Osaka

Ken Shirabe, Gunma

Rhonda Souza, Dallas

Venkat Subramanian, Leeds

Tomohisa Takagi, Kyoto

Fumio Tanaka, Osaka

Masataka Tsuge, Hiroshima

Kazushige Uchida, Kochi

Takeji Umemura, Nagano

Toshifumi Wakai, Niigata

Nobutake Yamamichi, Tokyo


Editorial Board :

Yuji Amano, Chiba

Eugene B. Chang, Chicago

Raymond T. Chung, Boston

László Czakó, Szeged

M. Eric Gershwin, Davis

Andrew Giraud, Victoria

Kazuhide Higuchi, Osaka

Keisuke Hino, Okayama

Kazuo Inui, Aichi

Shuji Isaji, Mie

Hiromi Ishibashi, Fukuoka

Takashi Joh, Aichi

Yoshihiro Kamada, Osaka

Terumi Kamisawa, Tokyo

Shigeyuki Kawa, Nagano

Norifumi Kawada, Osaka

Yoshitaka Kinouchi, Miyagi

Hideyuki Konishi, Kyoto

Sun-Young Lee, Seoul

Tetsuya Mine, Kanagawa

Hiroto Miwa, Hyogo

Sumiko Nagoshi, Saitama

Atsushi Nakajima, Kanagawa

Hiroshi Nakase, Hokkaido

Haruhiko Ogata, Tokyo

Shuichi Ohhara, Miyagi

Masafumi Ono, Kochi

Anil K. Rustgi, Philadelphia

Hidetsugu Saito, Tokyo

Robin Spiller, Nottingham

Hidekazu Suzuki, Kanagawa

Jan F. Tack, Leuven

Hajime Takikawa, Tokyo

Natalie Torok, Sacramento

Tomoyuki Tsujikawa, Shiga

Koji Yamaguchi, Fukuoka

Hiroyuki Yamamoto, Kanagawa

Mikio Zeniya, Tokyo


Pathological Advisors:

Yoichi Ajioka, Niigata

Michiie Sakamoto, Tokyo


President of the Japanese Society of Gastroenterology:

Kazuhiko Koike, Tokyo