Editors

Official Publication of the Japanese Society of Gastroenterology

Editorial Director:

Naoya Sakamoto, Hokkaido


Deputy Editorial Director:

Tetsuji Takayama, Tokushima


Editor-in-Chief:

Yoshiyuki Ueno, Yamagata


Deputy Editor-in-Chief:

Hiroshi Seno, Kyoto


Associate Editors:

Yingzi Cong, Texas

Motohiro Esaki, Saga

Yasuhiro Fujiwara, Osaka

Mikihiro Fujiya, Hokkaido

Hayato Hikita, Osaka

Tadakazu Hisamatsu, Tokyo

Mariko Hojo, Tokyo

Eikichi Ihara, Fukuoka

Katsunori Iijima, Akita

Hajime Isomoto. Tottori

Yoshito Itoh, Kyoto

Hiroshi Kawakami, Miyazaki

Yuzo Kodama, Hyogo

Yusuke Mizukami, Hokkaido

Eishiro Mizukoshi, Ishikawa

Hiroshi Nakagawa, Philadelphia

Nobuhiro Nakamoto, Tokyo

Katsuhiko Nosho, Hokkaido

Yuichi Shimizu, Hokkaido

Shinichiro Shinzaki, Osaka

Rhonda Souza, Dallas

Venkat Subramanian, Leeds

Akinobu Taketomi, Hokkaido

Kiichiro Tsuchiya, Tokyo

Masataka Tsuge, Hiroshima

Kazushige Uchida, Kochi

Takeji Umemura, Nagano

Toshifumi Wakai, Niigata

Nobutake Yamamichi, Tokyo


Editorial Board :

Yuji Amano, Chiba

Eugene B. Chang, Chicago

Raymond T. Chung, Boston

László Czakó, Szeged

M. Eric Gershwin, Davis

Andrew Giraud, Victoria

Kazuhide Higuchi, Osaka

Keisuke Hino, Okayama

Kazuo Inui, Aichi

Shuji Isaji, Mie

Hiromi Ishibashi, Fukuoka

Takashi Joh, Aichi

Yoshihiro Kamada, Osaka

Terumi Kamisawa, Tokyo

Shigeyuki Kawa, Nagano

Norifumi Kawada, Osaka

Yoshitaka Kinouchi, Miyagi

Hideyuki Konishi, Kyoto

Sun-Young Lee, Seoul

Tetsuya Mine, Kanagawa

Hiroto Miwa, Hyogo

Sumiko Nagoshi, Saitama

Atsushi Nakajima, Kanagawa

Hiroshi Nakase, Hokkaido

Haruhiko Ogata, Tokyo

Shuichi Ohhara, Miyagi

Masafumi Ono, Kochi

Anil K. Rustgi, Philadelphia

Hidetsugu Saito, Tokyo

Robin Spiller, Nottingham

Hidekazu Suzuki, Kanagawa

Jan F. Tack, Leuven

Hajime Takikawa, Tokyo

Natalie Torok, Sacramento

Tomoyuki Tsujikawa, Shiga

Koji Yamaguchi, Fukuoka

Hiroyuki Yamamoto, Kanagawa

Mikio Zeniya, Tokyo


Pathological Advisors:

Yoichi Ajioka, Niigata

Michiie Sakamoto, Tokyo


President of the Japanese Society of Gastroenterology:

Kazuhiko Koike, Tokyo