Editors

Editor-in-Chief

Hailing Tu, GRINM Group Co., Ltd., Beijing, China

Associate Editors-in-Chief

Huwei Liu, Peking University, Beijing, China

Jinming Lin, Tsinghua University, Beijing, China

Huangxian Ju, Nanjing University, Nanjing, China

Oliver J. Schmitz, University of Duisburg-Essen, Duisburg, Germany

Editorial Board Members

Zongwei Cai, Hong Kong Baptist University, Hong Kong, China

Quan "Jason" Cheng, University of California, Riverside, Ca, USA

XiuJun (James) Li, University of Texas at El Paso Ei Paso, Texas, USA

Shanlin Pan, The University of Alabama, Tuscaloosa, AL, USA

Guowang Xu, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences Dalian, China

Hua-Zhong (Hogan) Yu, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, Canada

Junjie Zhu, Nanjing University, Nanjing, China

Xinrong Zhang, Tsinghua University, Beijing, China

Xinghua Xia, Nanjing University, Nanjing, China

Lehui Lu, Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Changchun, China

Jianhui Jiang, Hunan University, Changsha, China

Chaoyong Yang, Xiamen University, Xiamen, China

Peter de B. Harrington, Ohio University, Athens, Ohio, USA

Yuki Hashi, Shimadzu, Kyoto, Japan

Yuehe Lin, Washington State University, Pullman, WA, USA

Chenzhong Li, Florida International University, Miami, USA

Paul Bohn, University of Notre Dame, Notre Dame, IN, USA

Craig E. Banks, Manchester Metropolitan University, Manchester, UK

Juewen Liu, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada

Nikolaos S. Thomaidis, University of Athens, Athens, Greece

Jianguo Zheng, University Of California, Irvine, California, USA

Gongke Li, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China