Editors

Co-Editors-in-Chief

Hai Xu, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, China

Shigeru Yamada, Waseda University, Tokyo, Japan

Review Editor

Lan Li, Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China

Editorial Board

Arleta Adamska-Sałaciak, Adam Mickiewicz University, Poland

Dora Amalia, Bandan Bahasa, Indonesia

Amy Chi, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong SAR

Gilles-Maurice de Schryver, Ghent University, Belgium; University of Pretoria, South Africa

Yongwei Gao, Fudan University, China

Chu-Ren Huang, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong SAR

Ilan Kernerman, K Dictionaries Ltd, Israel

Lan Li, Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China

Vincent Ooi, National University of Singapore, Singapore

Yukio Tono, Tokyo University of Foreign Studies, Japan