Editors

Editor-in-Chief:
Ya-Xiang Yuan, Chinese Academy of Sciences, China

Associate Editor-in-Chief:
Yu-Hong Dai, Chinese Academy of Sciences, China
L. Jeff Hong, Fudan University, China
Xu-Dong Hu, Chinese Academy of Sciences, China
Xiao-Bo Zhao, Tsinghua University, China

Associate Editors:
Yan-Qin Bai, Shanghai University, China
Xiu-Li Chao, The University of Michigan, USA
Xin Chen, University of Illinois, USA
Dong-Lei Du, University of New Brunswick, Canada
Geng-Hua Fan, Fuzhou University, China
Jin-Yan Fan, Shanghai Jiao Tong University, China
Shu-Cheng Fang, North Carolina State University, USA
De-Ren Han, Beihang University, China
Qi-Ming He, University of Waterloo, Canada
Si-Mai He, Shanghai University of Finance and Economics, China
Li-Ying Kang, Shanghai University, China
Thorsten Koch, Technische Universität Berlin, German
Zhong-Fei Li, SunYat-Sen University, China
Guang-Wu Liu, City University of Hong Kong, China
Zhi-Quan Luo, The Chinese University of Hong Kong, China
Nelson Maculan, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil
Vladimir V. Mazalov, Russian Academy of Sciences, Russia
Jia-Wang Nie, University of California, USA
Hou-Duo Qi, University of Southampton, UK
De-Feng Sun, The Hong Kong Polytechnic University, China
Zai-Wen Wen, Beijing International Center for Mathematical Research, China
Yong Xia, Beihang University, China
Wen-Xun Xing, Tsinghua University, China
Nai-Hua Xiu, Beijing Jiao Tong University, China
Bao-Gang Xu, Nanjing Normal University, China
Da-Chuan Xu, Beijing University of Technology, China
Qing-Zhi Yang, Nankai University, China
Xin-Min Yang, Chongqing Normal University, China
Yi Yang, Zhejiang University, China
David Yao, Columbia University, USA
Yu-Gang Yu, University of Science and Technology of China, China
Xiao-Ming Yuan, The University of Hong Kong, China
Wuyi Yue, Konan University, Japan
Guo-Chuan Zhang, Zhejiang University, China
Hong-Chao Zhang, Louisiana State University, USA
Shu-Zhong Zhang, University of Minnesota, USA
Zhao Zhang´╝îZhejiang Normal University, China
Wen-Hui Zhao, Shanghai Jiao Tong University, China
Xiang Zhou, The Chinese University of Hong Kong, China
Xun-Yu Zhou, Columbia University, USA

Editorial Office Staff:
Zhen Lu, Periodicals Agency of Shanghai University, China
Ji-Ming Zhang, Periodicals Agency of Shanghai University, China
 

Tel: 86-21-66135220

E-mail: jorsc@oa.shu.edu.cn