Editors

Editor-in-Chief

Longtu LI (Tsinghua University, China)

Associate Editors

Yuanhua LIN (Tsinghua University, China)

Hua-Tay LIN (Guangdong University of Technology, China)

Yanchun ZHOU (ARIMPT, China)

Wei PAN (Tsinghua University, China)


Executive Editor

Jianghong GONG (Tsinghua University, China)

Advisory Committee

M. W. BARSOUM (USA)

Shaoming DONG (China)

S. J. KANG (R. O. Korea)

Y. W. KIM (R. O. Korea)

Cewen NAN (China)

T. OHJI (Japan)

R. RIEDAL (Germany)

F. ROSEI (Canada)

Y. SAKKA (Japan)

Jianlin SHI (China)

Yingjun WANG (China)

Lianmeng ZHANG (China)

Ji ZHOU (China)

Yu ZHOU (China)


Editorial Committee

Yang BAI (China)

Fei CHEN (China)

Zhigang CHEN (Australia)

P. COLOMBO (Italy)

Dechang JIA (China)

Jingfeng LI (China)

Yawei LI (China)

Jian LUO (USA)

Nian SUN (USA)

Zilong TANG (China)

Chang'an WANG (China)

Jingyang WANG (China)

Shiwei WANG (China)

Xiaohui WANG (China)

Xin XU (China)

Haixue YAN (UK)

Guanjun YANG (China)

Jihui YANG (USA)

Guojun ZHANG (China)

Xinghong ZHANG (China)

Xingui ZHOU (China)


Managing Editor

He CHEN (Tsinghua University Press, China)

Publishing Editors

Rui YANG (Tsinghua University Press, China)

Yu LIU (Tsinghua University Press, China)