Editors

Editor-in-Chief
Hiroaki Kataoka

Deputy Editors
Damon C. Herbert
Masatsugu Ueda

Editorial Board
Kiyoshi Ando
Tsuyoshi Fukushima
Takashi Hirano
Hisamitsu Ide
Hiroshi Ishikawa
Takaki Ishikawa
Isamu Ishiwata
Toshiaki Ishizuka
Hiroaki Itamochi
Hideaki Ito
Makiko Kawaguchi
Yoshihiro Kikuchi
Kunihiko Kurosaki
Aiki Marushima
Yuji Morimoto
Tohru Morisada
Shoichiro Mukai
Taka Nakahara
Takahiro Nakata
Masato Nishida
Yutaka Shimada
Nariyoshi Shinomiya
Nao Suzuki
Masaaki Tachibana
Nobuyasu Takahashi
Sonshin Takao
Yoshito Terai
Shoji Takeuchi
Takashi Yokoo

Advisory Board
L. S. Cram
Zbigniew Darzynkiewicz
Asao Hirano
Jun Minowada
Arvid B. Maunsbach