Editor's Choice

1. Arctic sea ice concentration and thickness data assimilation in the FIO-ESM climate forecast system

Qi Shu, Fangli Qiao, Jiping Liu, Zhenya Song, Zhiqiang Chen, Jiechen Zhao, Xunqiang Yin, Yajuan Son 

2021, 40(10): 65-75.   doi: 10.1007/s13131-021-1768-4

2. Validation of NCEP and OAFlux air-sea heat fluxes using observations from a Black Pearl wave glider

Huabin Mao, Xiujun Sun, Chunhua Qiu, Yusen Zhou, Hong Liang, Hongqiang Sang, Ying Zhou, Ying Chen

2021, 40(10): 167-175.   doi: 10.1007/s13131-021-1816-0

3. Spatiotemporal variation and mechanisms of temperature inversion in the Bay of Bengal and the eastern equatorial Indian Ocean

Chowdhury K M Azam, Jiang Wensheng, Liu Guimei, Ahmed Md Kawser, Akhter Shaila

2022, 41(4): 23-39.   doi: 10.1007/s13131-021-1873-4

4. Surface available gravitational potential energy in the world oceans

Huang Ruixin, Qiu Bo, Jing Zhiyou

2022, 41(4): 40-56.   doi: 10.1007/s13131-021-1852-9

5. Environmental effects of mariculture in China: An overall study of nitrogen and phosphorus loads

Zhang Jihong, Wu Wenguang, Li Yuchen, Liu Yi, Wang Xinmeng

2022, 41(6): 4–11. doi: 10.1007/s13131-021-1909-9

6. Two drifting paths of Sargassum bloom in the Yellow Sea and East China Sea during 2019−2020

Yuan Chao, Xiao Jie, Zhang Xuelei, Fu Mingzhu, Wang Zongling

2022,41(6): 78–87. doi: 10.1007/s13131-021-1894-z