Editors

Honorary Chief Editors

Xi-Ru Wu, Beijing, China

Xi-Qiang Yang, Chongqing, China

Wei-Ping Wang, Shanghai, China

Getu Zhaori, Beijing, China

Advisers

Shu-Min Duan, Hangzhou, China

De-Nian Ba, Hangzhou, China

Mao-De Lai, Hangzhou, China

Zhi-Hong Liu, Hangzhou, China

Xiao-Ming Shen, Haikou, China

Editors in Chief

Zheng-Yan Zhao, Hangzhou, China

Qiang Shu, Hangzhou, China

Deputy Chief Editors

Steven J. Czinn, Baltimore, USA

Jun-Bao Du, Beijing, China

Li-Zhong Du, Hangzhou, China

Yong-Hao Gui, Shanghai, China

Namazova-Baranova Leyla, Moscow, Russia

F. Bruder Stapleton, Seattle, USA

Associate Editors

Wei Cai, Shanghai, China

Yiu-fai Cheung, Hong Kong, China

Guo-Ying Huang, Shanghai, China

Fan Jiang, Shanghai, China

Peng Jin, Atlanta, USA

Kun-Ling Shen, Beijing, China

Kun Sun, Shanghai, China

Rusung Tan, Vancouver, Canada

Wei Zhao, Richmond, USA

Deputy Managing Editors

Min-Ju Li, Hangzhou, China

Li-Li Yang, Hangzhou, China

Editors

Si-Yun Xu, Hangzhou, China

Yi-Cheng Xie, Hangzhou, China

Xian-Jun Wang, Hangzhou, China

Qi Qi, Hangzhou, China

International Editorial Board

Arvind Bagga, New Delhi, India

Anthony C. Chang, Orange, USA

Chao Chen, Shanghai, China

Jie Chen, Hangzhou, China

Kun Chen, Hangzhou, China

Zhi-Min Chen, Hangzhou, China

Ching-Shiang Chi, Taiwan, China

Richard Chinnock, Loma Linda, USA

Pei-Yi Ch u, Taiwan, China

Carmen Cuffari, Baltimore, USA

Colin Mark Dayan, Cardiff, UK

Antonella Diamanti, Roma, Italy

Jie Ding, Beijing, China

Feng Fang, Wuhan, China

Jian-Pei Fang, Guangzhou, China

Jie-Xiong Feng, Wuhan, China

Xing Feng, Suzhou, China

Zhi-Chun Feng, Beijing, China

Jun-Fen Fu, Hangzhou, China

Bradley P. Fuhrman, Buffalo, USA

Ju Gao, Chengdu, China

Fang-Qi Gong, Hangzhou, China

Si-Tang Gong, Guangzhou, China

Joan R. Griffith, Toledo, USA

Robert C. Griggs, Rochester, USA

Xue-Fan Gu, Shanghai, China

Lennart Hammarström, Huddinge, Sweden

Qing-Nan He, Changsha, China

Shinichi Hirose, Fukuoka, Japan

Wenzhe Ho, Philadelphia, USA

Georg F. Hoffmann, Heidelberg, Germany

Jian-Guo Hong, Shanghai, China

Reiko Horikawa, Tokyo, Japan

Kai-Sheng Hsieh, Taiwan, China

Song-Ming Huang, Nanjing, China

Min Huang, Shanghai, China

Baoming Jiang, Atlanta, USA

Yu-Wu Jiang, Beijing, China

Run-Ming Jin, Wuhan, China

Lawrence K. Jung, Washington D.C., USA

Frederick Kaskel, New York, USA

Sasikumar Kilaikode, Louisiana, USA

Bryan H. King, Seattle, USA

David Richard King, Boston, USA

Robert H. Lane, Salt Lake City, USA

Yu Lung Lau, Hong Kong, China

Bee Wah Lee, Singapore

Shoo Kim Lee, Toronto, Canada

Ting-Yu Li, Chongqing, China

Xue-Kun Li, Hangzhou, China

Louis C. K. Low, Hong Kong, China

Koon Hung Luke, Ottawa, Canada

Xiao-Ping Luo, Wuhan, China

Kenneth J. Mack, Rochester, USA

Robert Hon Kwong Mak, La Jolla, USA

Jian-Hua Mao, Hangzhou, China

Jie Mi, Beijing, China

Michael E. Mintz, Washington D.C., USA

Toshio Miyawaki, Toyama, Japan

James H. Moller, Minneapolis, USA

De-Zhi Mu, Chengdu, China

Martha D. Mullett, Morgantown, USA

Vinay Nadkarni, Philadelphia, USA

Pak Cheung Ng, Hong Kong, China

Xin Ni, Beijing, China

Vinod Paul, New Delhi, India

Yuan Qian, Beijing, China

Jiong Qin, Beijing, China

Seng Hock Quak, Singapore

C. Ronald Scott, Seattle, USA

Shi-Qiang Shang, Hangzhou, China

Ying Shen, Beijing, China

Hirohiko Shiraishi, Tochigi, Japan

Sunit Singhi, Chandigarh, India

Hong-Mei Song, Beijing, China

Yong-Min Tang, Hangzhou, China

Suo-Qin Tang, Beijing, China

Göran Tomson, Stockholm, Sweden

Tian-You Wang, Beijing, China

Virginia Wong, Hong Kong, China

A.J. Wynshaw-Boris, Cleveland Heights, USA

Wei Xiang, Haikou, China

Yi-Cheng Xie, Hangzhou, China

Feng Xu, Chongqing, China

Hong Xu, Shanghai, China

Yong-Hong Yang, Beijing, China

Hui-Kim Yap, Singapore

Phil Zeiter, Colorado, USA

Ai-Hua Zhang, Nanjing, China

Xiao-Dong Zhao, Chongqing, China

Yi-Min Zhu, Changsha, China