Editors

 

Editor-in-Chief
Jinlong Gong, Tianjin University, Tianjin, China

Associate Editors
Rafael Luque, Universidad de Cordoba, Cordoba, Spain
Qiang Zhang, Tsinghua University, Beijing, China
Tierui Zhang, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

Advisory Board Members
Jun Chen, Nankai University, Tianjin, China
Huiming Cheng, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, China
Avelino Corma, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, Spain
Yi Cui, Stanford University, Stanford, USA
Kuiling Ding, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China
Chunhai Fan, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China
Zijian Guo, Nanjing University, Nanjing, China
Buxing Han, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
Mingyuan He, East China Normal University, Shanghai, China
Wei Huang, Northwest Polytechnic University, Xi'an, China
Guibin Jiang, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
Donghan Jin, Tianjin University, Tianjin, China
Can Li, Chinese Academy of Sciences, Dalian, China
Chaojun Li, McGill University, Montreal, Canada
Jinghong Li, Tsinghua University, Beijing, China
Yadong Li, Tsinghua University, Beijing, China
Congqiang Liu, Tianjin University, Tianjin, China
Zhongfan Liu, Peking University, Beijing, China
Yunfeng Lu, University of California Los Angeles, Los Angeles, USA
Xiaojun Peng, Dalian University of Technology, Dalian, China
Yigang Peng, Tianjin University, Tianjin, China
Qilong Ren, Zhejiang University, Hangzhou, China
Jianlin Shi, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China
Wanhua Su, Tianjin University, Tianjin, China
Weihong Tan, Hunan University, Changsha, China
Benzhong Tang, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China
Yong Tang, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China
He Tian, East China University of Science and Technology, Shanghai, China
Yongqiang Tu, Lanzhou University, Lanzhou, China
Jingkang Wang, Tianjin University, Tianjin, China
Lizhu Wu, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
Zhenfeng Xi, Peking University, Beijing, China
Zaiku Xie, Sinopec Group, Beijing, China
Chunming Xu, China University of Petroleum, Beijing, China
Jinlong Yang, University of Science and Technology of China, Hefei, China
Jiannian Yao, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
Jianquan Yao, Tianjin University, Tianjin, China
Shenghua Ye, Tianjin University, Tianjin, China
Jianmin Yue, Chinese Academy of Sciences, Shanghai, China
Guocong Yu, Tianjin University, Tianjin, China
Jihong Yu, Jilin University, Changchun, China
Yixin Yu, Tianjin University, Tianjin, China
Chunting Zhang, Tianjin University, Tianjin, China
Jin Zhang, Peking University, Beijing, China
Suojiang Zhang, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
Tao Zhang, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
Dongyuan Zhao, Fudan University, Shanghai, China
Yuliang Zhao, The National Center for Nanoscience and Technology, Beijing, China
Heng Zhou, Tianjin University, Tianjin, China
Jing Zou, Tianjin University, Tianjin, China

Editorial Board Members
Shengbao He, Sinopec Group, Beijing, China
Graeme Henkelman, University of Texas at Austin, Austin, USA
Wenbin Hu, Tianjin University, Tianjin, China
Wenping Hu, Tianjin University, Tianjin, China
Jiaxing Huang, Northwestern University, Evanston, USA
Graham Hutchings, Cardiff University, Cardiff, UK
Yinghua Jin, University of Colorado, Boulder, USA
Evgenii Kondratenko, Leibniz Institute for Catalysis, Rostock, Germany
Hyun-Wook Lee, Ulsan National Institute of Science and Technology, Ulsan, Korea
Feng Li, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, China
Xianfeng Li, Chinese Academy of Sciences, Dalian, China
Yingwei Li, South China University of Technology, Guangzhou, China
Shaomin Liu, Curtin University, Perth, Australia
Zhen Li, Tianjin University, Tianjin, China
Darren J Lipomi, UC San Diego, San Diego, USA
Xinbin Ma, Tianjin University, Tianjin, China
Zhihong Nie, Fudan University, Shanghai, China
Alissa Park, Columbia University, New York, USA
Norbert Radacsi, The University of Edinburgh, Edinburgh, UK
Shizhang Qiao, The University of Adelaide, Adelaide, Australia
Zhiyong (Jason) Ren, Princeton University, Princeton, USA
Jie Sun, Tianjin University, Tianjin, China
Zhenhua Sun, Chinese Academy of Sciences, Shenyang, China
Noritatsu Tsubaki, University of Toyama, Toyama, Japan
Chengshan Wang, Tianjin University, Tianjin, China
Dan Wang, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, China
Dawei Wang, University of New South Wales, Sydney, Australia
Jianguo Wang, Zhejiang University of Technology, Hangzhou, China
Lianzhou Wang, University of Queensland, Brisbane, Australia
Shaobin Wang, Curtin University, Perth, Australia
Shuangyin Wang, Hunan University, Changsha, China
Bert M Weckhuysen, Utrecht University, Utrecht, the Netherlands
Wei Wei, University of Florida, Gainesville, USA
Yijun Xu, Fuzhou University, Fuzhou, China
Zhichuan Xu, Nanyang Technological University, Singapore
Hiromi Yamashita, Osaka University, Osaka, Japan
Quanhong Yang, Tianjin University, Tianjin, China
Yingjin Yuan, Tianjin University, Tianjin, China
Hua Zhang, City University of Hong Kong, Hong Kong, China
Wenjun Zhang, City University of Hong Kong, Hong Kong, China
Naiqin Zhao, Tianjin University, Tianjin, China
Nanfeng Zheng, Xiamen University, Xiamen, China
Linjie Zhi, The National Center for Nanoscience and Technology, Beijing, China
Cheng Zhong, Tianjin University, Tianjin, China
Junwu Zhu, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, China

Early Career Board Members
Hao Bai, Zhejiang University, Hangzhou, China
Moyuan Cao, Tianjin University, Tianjin, China
Shouying Huang, Tianjin University, Tianjin, China
Seok Woo Lee, Nanyang Technological University, Singapore
Weiyang (Fiona) Li, Dartmouth College, Hanover, USA
Kang Liang, The University of New South Wales, Sydney, Australia
Bin Liu, Nanyang Technological University, Singapore
Kai Liu, Tsinghua University, Beijing, China
Nian Liu, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA
Sibao Liu, Tianjin University, Tianjin, China
Wei Liu, Shanghai Tech University, Shanghai, China
Yao Lu, Queen Mary University of London, London, UK
Zhenda Lu, Nanjing University, Nanjing, China
Zhiyi Lu, Chinese Academy of Sciences, Ningbo, China
Jingshan Luo, Nankai University, Tianjin, China
Zhi Wei Seh, Institute of Materials Research and Engineering, A*STAR, Singapore
Yongming Sun, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China
Xinyong Tao, Zhejiang University of Technology, Hangzhou, China
Haotian Wang, Rice University, Houston, USA
Ying Wang, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China
Yifu Yu, Tianjin University, Tianjin, China
Peng Zhang, Tianjin University, Tianjin, China
Wenting Zhao, Nanyang Technological University, Singapore
Yufei Zhao, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, China