Editors

Chairmen:

Shengwu Xie, Department of Physics, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Vice Chairmen:

Zhongqin Lin, School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Yinghong Peng, School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Wenjun Zhang, School of Electronic, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Editor-in-chief:

Hang Zheng, Department of Physics, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Associate Editor-in-chief:

Hua Fang, Editorial Office of Journal of Shanghai Jiaotong University, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Hanzhong Gong, Editorial Office of Journal of Shanghai Jiaotong University, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Shidi Tao, Editorial Office of Journal of Shanghai Jiaotong University, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Members

Weiming Cai, School of Environmental Science and Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Xuewu Cao, School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China;

Zhangqi Cao, Department of Physics, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Zhenfu Cao, School of Electronic, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Shun'ai Che, School of Chenistry and Chemical Technolgy, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Jun Chen, Department of Plasticity Forming Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Wenjiang Ding, School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Yuxi Fu, School of Electronic, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Mi ngyuan Gu, School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Zhengzhi Han, School of Electronic, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Peiqing Huang, Antai College of Economics & Management, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Zhen Huang, School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Jianguo Jiang, School of Electronic, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Xiuchen Jiang, School of Electronic, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Xila Liu, School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Xingzhao Liu, School of Electronic, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Chuanjing Lu, School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Lizhuang Ma, School of Electronic, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Zifeng Ma, School of Chenistry and Chemical Technolgy, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Junfa Mao, School of Electronic, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Guang Meng, School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Guoping Miao, School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Hao Shen, Department of Mathematics, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Huishen Shen, School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Weiping Shen, School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering Shanghai Jiaotong U niversity, Shanghai, China

Ruzhu Wang, School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Xiaofan Wang, School of Electronic, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Chongfeng Wu, Antai College of Economics & Management, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Jiansheng Wu, School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Yixiong Wu, School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Yugeng Xi, School of Electronic, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Jinquan Xu, School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Guozheng Yan, School of Electronic, Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Junqi Yan, School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Jianmin Yang, School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Ruqing Yang, School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Zhongxing Ye, Department of Mathematics, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Dabing Zhang, Collage of Life Science and Biotechnology, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Di Zhang, School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Jianwu Zhang, School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Shengkun Zhang, School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Yong Zhang, School of Chenistry and Chemical Technolgy, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Yisheng Zhu, Collage of Life Scien ce and Biotechnology, Shanghai Jiaotong University, Shanghai, China

Assistant to Editor: Longwang Huang