Editors

Editor-in-Chief

Kazunari Ishii, Sayama

Associate Editors

Shingo Baba, Fukuoka
Hirofumi Hanaoka, Hirakata
Takayoshi Ishimori, Kyoto
Noriko Ishioka, Takasaki
Kimiteru Itoh, Tokyo
Katsuhiko Kato, Nagoya
Kazuhiro Kitajima, Nishinomiya
Nobuyuki Kudomi, Miki town kita-gun
Ichiei Kuji, Hidaka
Osamu Manabe, Saitama
Ryogo Minamimoto, Tokyo
Hiroyuki Miura, Hirosaki
Kenta Miwa, Fukushima
Masatoyo Nakajo, Kagoshima
Ryuichi Nishii, Chiba
Mikako Ogawa, Sapporo
Atsutaka Okizaki, Asahikawa
Miho Shidahara, Sendai
Yasuyuki Takahashi, Hirosaki
Mitsuaki Tatsumi, Suita
Mei Tian, Hangzhou
Akira Toriihara, Asahi
Tetsuya Tsujikawa, Yoshida
Tomoya Uehara, Chiba
Yuka Yamamoto, Kita

Statistical Editor

Satoshi Morita, Kyoto

Language Editor

John Gelblum, Kanazawa

Editorial Board

Denis Agostini, Caen
Cumali Aktolun, Kocaeli
G. P. Bandopadhyaya, New Delhi
Hans Biersack, Bonn
J. A. K. Blokland, Leiden
Ignasi Carrio, Barcelona
Shaoliang Chen, Shanghai
Taishiro Chikamori, Tokyo
Nan-Tsing Chiu, Tainan
June-Key Chung, Seoul
Robert F. Dannals, Baltimore
Peter Josef Ell, London
Hirofumi Fujii, Kashiwa
Jun Hashimoto, Isehara
Teisuke Hashimoto, Shimotsuga
Takahiro Higuchi, Wuerzburg
Makoto Hosono, Sayama
Gang Huang, Shanghai
Hiroshi Ito, Fukushima
Chun Ki Kim, Seoul
E. Edmund Kim, Irvine
Seigo Kinuya, Kanazawa
Takashi Kudo, Nagasaki
Yuji Kuge, Sapporo
Myung Chul Lee, Seoul
Yaming Li, Shenyang
Ren-Shyan Liu, Taipei
Satoshi Minoshima, Salt Lake City
Koichi Mori, Tokyo
Tadashi Nariai, Tokyo
Yoshihiro Nishiyama, Kita
Hidehiko Okazawa, Yoshida
Domenico Rubello, Rovigo
Martin P. Sandler, Nashville
Masayuki Sasaki, Fukuoka
Heinrich R. Schelbert, Los Angeles
Markus Schwaiger, Munich
Eku Shimosegawa, Suita
Baljinder Singh, Chandigarh
William H. Strauss, New York
André Syrota, Orsay
Ukihide Tateishi, Tokyo
David Townsendt, Knoxville
Hiroshi Toyama, Toyoake
Harvey Turner, Fremantle
Mayuki Uchiyama, Tokyo
Keita Utsunomiya, Moriguchi
Hiroshi Watabe, Sendai
David J. Yang, Houston
Peter Shin-Hwa Yeh, Taipei
Hong Zhang, Hangzhou