Editors

Editor-in-Chief

Kazunari Ishii, Sayama

Associate Editors

Masayuki Inubushi, Kurashiki

Takayoshi Ishimori, Kyoto

Noriko Ishioka, Takasaki

Kimiteru Itoh, Tokyo

Katsuhiko Kato, Nagoya

Ichiei Kuji, Hidaka

Ryogo Minamimoto, Tokyo

Hiroyuki Miura, Hirosaki

Ryuichi Nishii, Chiba

Mikako Ogawa, Sapporo

Atsutaka Okizaki, Asahikawa

Miho Shidahara, Sendai

Yasuyuki Takahashi, Hirosaki

Mitsuaki Tatsumi, Suita

Mei Tian, Hangzhou

Tetsuya Tsujikawa, Yoshida

Yuka Yamamoto, Kita

Statistical Editor

Satoshi Morita, Kyoto

Language Editor

John Gelblum, Kanazawa

Editorial Board

Denis Agostini, Caen

Cumali Aktolun, Kocaeli

G. P. Bandopadhyaya, New Delhi

Hans Biersack, Bonn

J. A. K. Blokland, Leiden

Ignasi Carrio, Barcelona

Shaoliang Chen, Shanghai

Taishiro Chikamori, Tokyo

Nan-Tsing Chiu, Tainan

June-Key Chung, Seoul

Robert F. Dannals, Baltimore

Peter Josef Ell, London

Hirofumi Fujii, Kashiwa

Jun Hashimoto, Isehara

Teisuke Hashimoto, Shimotsuga

Takahiro Higuchi, Wuerzburg

Makoto Hosono, Sayama

Gang Huang, Shanghai

Hiroshi Ito, Fukushima

Chun Ki Kim, Seoul

E. Edmund Kim, Irvine

Seigo Kinuya, Kanazawa

Takashi Kudo, Nagasaki

Yuji Kuge, Sapporo

Myung Chul Lee, Seoul

Yaming Li, Shenyang

Ren-Shyan Liu, Taipei

Satoshi Minoshima, Salt Lake City

Koichi Mori, Tokyo

Tadashi Nariai, Tokyo

Yoshihiro Nishiyama, Kita

Hidehiko Okazawa, Yoshida

Domenico Rubello, Rovigo

Martin P. Sandler, Nashville

Masayuki Sasaki, Fukuoka

Heinrich R. Schelbert, Los Angeles

Markus Schwaiger, Munich

Eku Shimosegawa, Suita

Baljinder Singh, Chandigarh

William H. Strauss, New York

André Syrota, Orsay

Ukihide Tateishi, Tokyo

David Townsendt, Knoxville

Hiroshi Toyama, Toyoake

Harvey Turner, Fremantle

Mayuki Uchiyama, Tokyo

Keita Utsunomiya, Moriguchi

Hiroshi Watabe, Sendai

David J. Yang, Houston

Peter Shin-Hwa Yeh, Taipei

Hong Zhang, Hangzhou