Editors

Editor-in-Chief

Bing-Lin GU, Tsinghua University, China

Associate Editors-in-Chief

James J. De YOREO, Lawrence Berkeley National Laboratory, USA

Chang-Yu SHEN, Dalian University of Technology, China

Ying-Jun WANG, South China University of Technology, China

Fu-Zhai CUI, Tsinghua University, China

Founding Editor-in-Chief

Chun-Li BAI, Chinese Academy of Sciences, China

Members of Editorial Board

Kai-Yong CAI, Chongqing University, China

Robert P. H. CHANG, Northwestern University, USA

Daniel X. B. CHEN, University of Saskatchewan, Canada

Li-Dong CHEN, Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, China

Jan T. CZERNUSZKA, University of Oxford, UK

Shinn-Jyh DING, Chung-Shan Medical University, China

Hermann EHRLICH, Dresden University of Technology, Germany

Zeng-Guo FENG, Beijing Institute of Technology, China

Takashi GOTO, Tohoku University, Japan

John A. JANSEN, Radboud University Nijmegen Medical Center, The Netherlands

Xin-Quan JIANG, Shanghai Jiao Tong University, China

Börje JOHANSSON, Uppsala University, Sweden

Xiang-Dong KONG, Zhejiang Sci-Tech University, China

In-Seop LEE, Yonsei University, Korea

Ming-Kai LEI, Dalian University of Technology, China

Susan LIAO, National University of Singapore, Singapore

Li LU, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, China

Qiang LU, Soochow University, China

Jian LUO, University of California, San Diego, USA

Chuanbin MAO, University of Oklahoma, USA

Wei-Min MAO, University of Science and Technology Beijing, China

Xiu-Mei MO, Donghua University, China

Xuan-Hui QU, University of Science and Technology Beijing, China

Guang-Ling SONG, Oak Ridge National Laboratory, USA

Myron SPECTOR, Harvard University, USA

Yugang SUN, Argonne National Laboratory, USA

Rui-Kang TANG, Zhejiang University, China

Zhi-Yong TANG, National Center for Nanoscience and Technology, China

Yasuyuki TEZUKA, Tokyo Institute of Technology, Japan

Chang-An WANG, Tsinghua University, China

Chen WANG, National Center for Nanoscience and Technology, China

Jian-Nong WANG, East China University of Science and Technology, China

Min WANG, The University of Hong Kong, China

Rizhi WANG, The University of British Columbia, Canada

Xiu-Mei WANG, Tsinghua University, China

Zhiming M. WANG, University of Electronic Science and Technology of China, China

Zhong Lin WANG, Georgia Institute of Technology, USA

De-Ren YANG, Zhejiang University, China

Ke YANG, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, China

Zhen-Tao YU, Northwest Institute for Nonferrous Metal Research, China

Rong-Chang ZENG, Shandong University of Science and Technology, China

Sam ZHANG, Nanyang Technological University, Singapore

Sheng-Min ZHANG, Huazhong University of Science and Technology, China

Zheng-Jun ZHANG, Tsinghua University, China

Yu-Feng ZHENG, Peking University, China

Managing Editor

Jing-Song PAN, Higher Education Press, China