Editors

EDITOR IN CHIEF:

Jian-guo CHEN (China)

ASSOCIATE CHIEF EDITORS:

Yu HU (China), Gary LU (USA), Meng-ji LU (Germany), Jian-zhi WANG (China), John Q. WANG (USA), Wei WANG (China), Xian-en WANG (Japan), Henry XIANG (USA), Shun-qing XU (China), Yong-hui ZHANG (China), Wei-ping ZOU (USA)

EDITORIAL BOARD:

Wei BAO (USA), Joerg Walter BARTSCH (Germany), Huber E BLUM (Germany),

Peter BLUMBERG (USA), Bi-tao BU (China), Michael BUCHFELDER (Germany),

Hui CAI (USA), Ping-tak CHAN (Hong Kong, China), Jian-guo CHEN (China),

Ji-wang CHEN (USA), Li-li CHEN (China), Wei-hong CHEN (China),

Xiao-ping CHEN (China), Zhen-bing CHEN (China), Zhi-shui CHEN (China),

Zhong CHEN (USA), Long-xian CHENG(China), Sam CHENG (USA),

Xiang CHENG (China), Ru-tao CUI (USA), Hua-ping DAI (China),

Jing DENG (UK), Ling-li DONG (China), Nian-guo DONG (China),

Stephen EYRE (UK), Heng FAN (China), Zhan-chun FENG (China),

Pei-song GAO (USA), Shu-sheng GONG (China), Pei-xuan GUO (USA),

Tie-cheng GUO (China), Xiao HAN (China), Xi-miao HE (China),

Georg F. HOFFMANN (Germany), Bo HU (China), Frank HU (USA),

Jun-bo HU (China), Ke-qin HU (USA), Qing-hua HU (China),

Yu HU (China), Yang-xin HUANG (USA), Simon HUBBARD (UK),

Ping JIANG (Germany), Run-ming JIN (China), Si JIN (China),

Sue KIMBER (UK), M Jayne LAWRENCE (UK), Ting LEI (China),

Ben-yi LI (USA), Feng LI (China), Guo-hua LI (USA),

Jin-song LI (China), Shu-ren LI (Austria), Xiao-jiang LI (USA),

Xing-rui LI (China), Yi-qing LI (China), Ai-hua LIAO (China),

Yan-hong LIAO (China), Zhong-xing LIAO (USA), Ling-bo LIU (China),

Mei LIU (China), Si-min LIU (USA), Yi-lan LIU (China),

Zheng LIU (China), Zhen-qi LIU (USA), Gary LU (USA),

Meng-ji LU (Germany), Qing LU (China), Zu-xun LU (China),

Ai-lin LUO (China), Xiao-ping LUO (China), Ai-ping LV (China),

Ding MA (China), Wan-li MA (China), Philip MARRIOTT (Australia),

Angela MÄRTEN (Germany), Andrew MCBAIN (UK), Heng MEI (China),

Xiao-ping MIAO (China), He-yu NI (Canada), Qin NING (China),

Ryuzo OHNO (Japan), Wei PENG (USA), Gang-jian QIN (USA),

Yue-guang RONG (China), Andreas RUPPEL (Germany), Zeng-wu SHAO (China),

Andrew SHARROCKS (UK), Kang SHEN (USA), Steven SHEN (USA),

An-bing SHI (China), Yan-chuan SHI (Australia), Ian STRATFORD (UK),

Yun-chao SU (USA), Wei SUN (China), Xin SUN (China),

Dale D TANG (USA), Juan TAO (China), Kai-xiong TAO (China),

Bo TIAN (China), Lap-Ah TSE(Shelly),(Hong Kong, China), Huey-Ming (Ming), TZENG (USA),

Chi-dan WAN (China), Qian WAN (China), Dao-wen WANG (China),

Fang WANG (China), Gang WANG (USA), Guo-ping WANG (China),

Hong-bo WANG (China), Jian-ming WANG (China), Jian-zhi WANG (China),

John Q. WANG (USA), Lin WANG (China), Shao-gang WANG (China),

Shi-xuan WANG (China), Wei WANG (China), Xian-en WANG (Japan),

Yan-lin WANG (USA), You-jie WANG (China), Ze-hua WANG (China),

Xiang WEI (China), Y Joseph WOO (USA), Chao-dong WU (USA),

Gang WU (China), Tim WU (USA), Hua-xiang XIA (USA),

Yong XIA (USA), Yun XIA (USA), Henry XIANG (USA),

Ming XIANG (China), Ming-xing XIE (China), Bo XIONG (China),

Zhi-fan XIONG (China), Gang XU (China), Li XU (China),

Shun-qing XU (China), Xiang-yang XU (China), Nian-hong YANG (China),

Xiang-ping YANG (China), Qing-song YE (Adam), (Australia), Xue-feng YU (China),

Xiang-lin YUAN (China), Mohamed A. ZAYED (USA), Tian-shu ZENG (China),

Chun ZHANG (China), Cun-tai ZHANG (China), Guo ZHANG (China),

Hui-ping ZHANG (China), Lan-jing ZHANG (USA), Ming-chang ZHANG (China),

Shi-hai ZHANG (China), Xu ZHANG (China), Yong-hui ZHANG (China),

Zhi-bing ZHANG (USA), Zhi-ping ZHANG (China), Zhi-wei ZHANG (China),

Gang ZHAO (China), Jian-ping ZHAO (China), Tong-zhang ZHENG (USA),

Xin ZHENG (China), Jian-feng ZHOU (China), Wen-zhen ZHU (China),

Wei-ping ZOU (USA), Wen-quan ZOU (USA)

EXECUTIVE EDITOR:

Xiao-ping ZHANG (China)