Editors

Editors-in-Chief

Shuzi YANG, Huazhong University of Science and Technology, China

Dongming GUO, Dalian University of Technology, China

Executive Editor-in-Chief

Peihua GU, University of Calgary, Canada

Deputy Editors-in-Chief

Zhuangde JIANG, Xi’an Jiao Tong University, China

Jianrong TAN, Zhejiang University, China

Tielin SHI, Huazhong University of Science and Technology, China

I-Ming CHEN, Nanyang Technological University, Singapore

Editorial Advisory Board

Dequn LI, Huazhong University of Science and Technology, China

Peigen LI, Huazhong University of Science and Technology, China

Baicheng LIU, Tsinghua University, China

Bingheng LU, Xi’an Jiao Tong University, China

Bangchun WEN, Northeast University, China

Chunsheng ZHAO, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Members of Editorial Board

Marco CECCARELLI, University of Rome Tor Vergata, Italy

Darong CHEN, Tsinghua University, China

Xuedong CHEN, Hefei General Machinery Research Institute, China

Xuefeng CHEN, Xi’an Jiao Tong University, China

Fulei CHU, Tsinghua University, China

Jian S DAI, University of London, UK

Dapeng FAN, National University of Defense Technology, China

Zailin GUAN, Huazhong University of Science and Technology, China

Tian HUANG, Tianjin University, China

Mark J. JACKSON, Kansas State University, USA

Lan JIANG, Beijing Institute of Technology, China

Dichen LI, Xi’an Jiao Tong University, China

Weihua LI, University of Wollongong, Australia

Jianzhong LIN, Zhejiang University, China

Yuyi LIN, University of Missouri, USA

Zhongqin LIN, Shanghai Jiao Tong University, China

Guixiong LIU, South China University of Technology, China

Xinjun LIU, Tsinghua University, China

Zhike PENG, Shanghai Jiao Tong University, China

Linmao QIAN, Southwest Jiao Tong University, China

Jinhao QIU, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

David W ROSEN, Georgia Institute of Technology, USA

Hong-Bo SUN, Jilin University, China

Shan-Tung TU, East China University of Science and Technology, China

Hai-Dou WANG, Academy of Armed Forces Engineering, China

Huaming WANG, Beihang University, China

Jun WANG, The University of New South Wales, Australia

Michael Yu WANG, The Hong Kong University of Science and Technology, China

Shuxin WANG, Tianjin University, China

Andrew WEIGHTMAN, The University of Manchester, UK

Qi XIA, Huazhong University of Science and Technology, China

Cunxi XIE, South China University of Technology, China

Xiaoli XU, Beijing Information Science and Technology University, China

Hong Sen YAN, Cheng Kung University, China

Huayong YANG, Zhejiang University, China

Yan-An YAO, Beijing Jiao Tong University, China

Zhouping YIN, Huazhong University of Science and Technology, China

Zheng YOU, Tsinghua University, China

Dejie YU, Hunan University, China

Jingjun YU, Beihang University, China

Yueqing YU, Beijing University of Technology, China

Guisheng ZHAI, Shibaura Institute of Technology, Japan

Wanming ZHAI, Southwest Jiao Tong University, China

Haixia ZHANG, Peking University, China

Jianhui ZHANG, Guangzhou University, China

Nong ZHANG, University of Technology, Sydney, Australia

Xiancheng ZHANG, East China University of Science and Technology, China

Xianmin ZHANG, South China University of Technology, China

Lidong ZHAO, RWTH Aachen University, Germany

Wansheng ZHAO, Shanghai Jiao Tong University, China

Minhao ZHU, Southwest Jiao Tong University, China

Teresa ZIELINSKA, Warsaw University of Technology, Poland

Huijun ZOU, Shanghai Jiao Tong University, China

Managing Editors

Tingting GUO, Higher Education Press, China

Xixi CHEN, Huazhong University of Science and Technology, China