Editors

EDITOR-IN-CHIEF:
B.V. Gusev

SECRETARY:
G.P. Zueva

EDITORIAL BOARD:
A.M. Arkharov; D.A. Baranov B.V. Budzulyak; V.M. Demin; M.B. Generalov; V.Ya. Kershenbaum; I.G. Khisameev; V. Khrs; Yu.I. Kipriyanov; V.M. Lukyanenko; B.V. Maksimovskii; S.B. Nesterov; E.D. Rogovoi; A.V. Romanikhin; N.M. Samsonov; A.I. Smorodin; I.Ya. Sukhomlinov; E.A. Uryvaeva.

Authors and referees, please contact the Editor-in-Chief, Dr B.V. Gusev:
e-mail: himnef@msuie.ru

For other enquiries, please contact the Publishing Editor