Editors

Chief Editor

Kensuke Nakata, Kyoto

Associate Editors

Jun Abe, Yokohama
Satoshi Awata, Osaka
Go Fujita, Tokyo
Maki Ikebuchi, Wako
Takashi Iwata, Kobe
Tsunenori Koga, Wakayama
Nobuyuki Kutsukake, Hayama
Kenji Matsuura, Kyoto
Akira Mori, Kyoto
Yoshihisa Mori, Uenohara
Hisashi Nagata, Niigata
Ryo Oda, Nagoya
Daniel Rubenstein, Princeton
Noriyoshi Sato, Shizuoka
Michito Shimozuru, Sapporo
Atsushi Sogabe, Hirosaki
Kohji Takahashi, Tokyo
Fugo Takasu, Nara
Keita Tanaka, Tokyo
Haruki Tatsuta, Nishihara

Editorial Board

Burney Le Boeuf, Santa Cruz
Anders Brodin, Lund
Jae C. Choe, Seoul
Martin Daly, Hamilton
J.Emmett Duffy, Gloucester Point
Mark A. Elgar, Melbourne
John A. Endler, Exeter
Jonathan P. Evans, Perth
Michael H. Ferkin, Memphis
Raghavendra Gadagkar, Bangalore
Francisco Garcia-Gonzalez, Seville
Dennis Hasselquist, Lund
Rowan E. Hooper, London
David J. Hosken, Exeter
Takashi Iwata, Tokyo
Kenji Karino, Koganei
Sachiko Koyama, Bloomington
Shin-ichi Kudo, Naruto
Akiko Matsumoto, Nishihara
Csaba Moskát, Budapest
Sean Rands, Bristol
Tsuneo Sekijima, Niigata
Leigh W.Simmons, Perth
Michael T. Siva-Jothy, Sheffield
Yoshitaka Tsubaki, Otsu
Kazuki Tsuji, Nishihara
Frans B. M. de Waal, Atlanta
Christer Wiklund, Stockholm
Shinji Yabuta, Uenohara
Yukio Yasui, Kagawa