Editors

EDITORS-IN-CHIEF

Zhi-Ming Ma, Chinese Academy of Sciences

Gang Tian, Peking University

 

ASSOCIATE EDITORS-IN-CHIEF

Fuquan Fang, Southern Univ. of Sci. & Tech./Capital Normal Univ.  

Binyong Sun* , Chinese Academy of Sciences

Xiangdong Ye*, University of Sci. & Tech. of China

Liqun Zhang(Executive)*, Chinese Academy of Sciences

 

MEMBERS OF EDITORIAL BOARD

Shangquan Bu, Tsinghua University 

Hua Chen, Wuhan University  

Zhenqing Chen, University of Washington 

Chongqing Cheng, Nanjing University   

Hengjian Cui, Capital Normal University 

Haibao Duan, Chinese Academy of Sciences 

Weinan E, Princeton University

Baohua Fu, Chinese Academy of Sciences  

Shaobo Gan, Peking University  

Liming Ge, Chinese Academy of Sciences 

Fuzhou Gong* , Chinese Academy of Sciences  

Xiaodong Hu, Chinese Academy of Sciences

Song Jiang, Inst. of Appl. Phys. & Comput. Math. 

Anmin Li, Sichuan University 

Jiayu Li, Chinese Academy of Sciences 

Jianshu Li, The Hong Kong Univ. of Sci. & Tech.  

Jun Li, Fudan University 

Ruo Li*, Peking University

Zenghu Li, Beijing Normal University 

Huazhen Lin, Southwestern University of Fin. & Eco.

Jianya Liu, Shandong University   

Jinsong Liu*, Chinese Academy of Sciences 

Ruochuan Liu, Peking University 

Yiming Long, Nankai University 

Xinan Ma, University of Sci. & Tech. of China 

Changxing Miao, Inst. of Appl. Phys. & Comput. Math.

Zaijiu Shang, Chinese Academy of Sciences 

Weixiao Shen, Fudan University 

Yuguang Shi, Peking University 

Shaobin Tan, Xiamen University 

Tao Tang, Southern Univ. of Sci. & Tech.

Zizhou Tang, Nankai University  

Yuefei Wang, Chinese Academy of Sciences   

Nanhua Xi, Chinese Academy of Sciences  

Zhouping Xin, The Chinese Univ. of Hong Kong  

Fei Xu, Capital Normal University 

Xiaoping Xu, Chinese Academy of Sciences

Lixin Yan, Sun Yat-sen University 

Dachun Yang*, Beijing Normal University

Jiangong You, Nankai University 

Yaxiang Yuan, Chinese Academy of Sciences 

Jiping Zhang, Peking University 

Ping Zhang, Chinese Academy of Sciences 

Shouwu Zhang, Princeton University 

Weiying Zheng, Chinese Academy of Sciences 

Xiaohua Zhu, Peking University 

Xiangyu Zhou, Chinese Academy of Sciences 

Chuanming Zong, Tianjin University

(* Managing Editors)