Editors

Managing Editors

Zhi-Ming Ma, Chinese Mathematical Society/ Chinese Academy of Sciences

Liqun Zhang, Chinese Academy of Sciences

Editors

Fanghua Lin, New York University

Gang Tian, Princeton University

Members of Editorial Board

Shangquan Bu, Tsinghua University

Yongchuan Chen, Nankai University

Zhiming Chen, Chinese Academy of Sciences

Chongqing Cheng, Nanjing University

Hengjian Cui, Capital Normal University

Weiyue Ding, Chinese Academy of Sciences

Haibao Duan, Chinese Academy of Sciences

Weinan E, Princeton University

Chung Graham Fan, University of California, San Diego

Qi Feng, Chinese Academy of Sciences
Baohua Fu, Chinese Academy of Sciences
Liming Ge, Chinese Academy of Sciences
Fuzhou Gong, Chinese Academy of Sciences

Xiaodong Hu, Chinese Academy of Sciences

Anmin Li, Sichuan University

Banghe Li, Chinese Academy of Sciences

Jiayu Li, Chinese Academy of Sciences

Jianshu Li, The Hong Kong Univ. of Sci. & Tech.

Jun Li, Stanford University

Zenghu Li, Beijing Normal University

Bin Liu, Peking University

Yiming Long, Nankai Universuty

Guozhen Lu, University of Connecticut

Changxing Miao, Inst. of Appl. Phys. & Comput. Math.

Zaijiu Shang, Chinese Academy of Sciences

Shicheng Wang, Peking University

Yuefei Wang, Chinese Academy of Sciences

Lan Wen, Peking University

Zhihong Jeff Xia, Northwestern University

Jie Xiao, Tsinghua University

Yuanlong Xin, Fudan University

Zhouping Xin, The Chinese Univ. of Hong Kong

Fei Xu, Chinese Academy of Sciences

Xiaoping Xu, Chinese Academy of Sciences

Xiangdong Ye, University of Sci. & Tech. of China

Yaxiang Yuan, Chinese Academy of Sciences

Jiping Zhang, Peking University

Shouwu Zhang, Columbia University

Weiping Zhang, Nankai Universuty

Jian Zhou, Tsinghua University

Qing Zhou, East China Normal University

Xiangyu Zhou, Chinese Academy of Sciences

Chuanming Zong, Peking University