Privacy statement

Deze privacy statement ('policy') wordt beschikbaar gesteld door Bohn Stafleu van Loghum en Springer Healthcare Benelux beide onderdeel van Springer Media B.V, hierna aangeduid als wij, ons en onze, en is van toepassing op alle Websites van Bohn Stafleu van Loghum tenzij er voor de betreffende website een specifieke Privacy Verklaring geldt.

Wij zullen de persoonsgegevens die via deze Websites worden verzameld alleen gebruiken overeenkomstig deze policy. Hieronder vindt u informatie over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, voor welk doel uw persoonsgegevens worden gebruikt, met wie deze gegevens worden gedeeld en welke rechten op het gebied van controle en informatie u mogelijk toekomen.

I.  Samenvatting van onze verwerkingsactiviteiten

De volgende samenvatting geeft een kort overzicht van de mogelijke verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden op onze websites. U vindt meer gedetailleerde informatie in de secties hieronder.

 • Als u een van onze Websites bezoekt om informatie in te winnen zonder dat u een account aanmaakt, dan zal slechts een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens worden verwerkt (zie III).
 • Indien u zich registreert voor een van onze diensten of zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven, dan kunnen er additionele persoonsgegevens worden verwerkt om deze diensten te kunnen uitvoeren (zie IV,  V en VI).
 • Uw persoonsgegevens kunnen daarnaast gebruikt worden voor statistische analyse ter verbetering van onze Websites (zie VII). 
 • Wij hebben passende maatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens  (zie X) en bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als dit noodzakelijk is (zie XI).
 • U bent, op basis van de wetgeving die op u van toepassing is, mogelijk gerechtigd om bepaalde rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (zie XII).

II.  Definities

 • Persoonsgegevens: betekent alle informatie die betrekking heeft op een levend, natuurlijk persoon die daarmee direct of indirect geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder doordat gerefereerd wordt aan een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiedata, of een online identificator. 
 • Verwerking: betekent elke handeling die betrekking heeft op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of op andere wijze ter beschikking stellen of ander gebruik.

III.  Informatief gebruik van de website

Indien u een van onze websites raadpleegt omdat u informatie wilt verkrijgen, dat wil zeggen zonder zich te registeren voor één van de door ons aangeboden diensten zoals weergegeven onder IV en zonder dat u op een andere manier persoonsgegevens aan ons verstrekt, verzamelen wij mogelijk automatisch additionele informatie over u die slechts in een beperkt aantal gevallen persoonsgegevens van u bevat en die automatisch worden herkend door onze server, bijvoorbeeld:

 • de inhoud, datum en het tijdstip  van uw verzoeken
 • informatie over het apparaat waarmee u onze website bezoekt w.o. type,  schermresolutie, browserversie en besturingssysteem inclusief de taalinstellingen
 • Demografische kenmerken
 • Gebruik van de zoekmachine

Deze informatie wordt alleen gebruikt om een effectieve dienstverlening te kunnen bieden (namelijk om onze websites aan te passen aan uw behoeften of om er voor te zorgen dat u kunt inloggen op onze websites), en om algemene demografische informatie te verzamelen voor anoniem, geaggregeerd gebruik.

De persoonsgegevens die automatisch worden verzameld zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen, artikel 6 lid 1, eerste zin, sub b AVG, en voor een legitiem doel, namelijk om de stabiliteit en veiligheid van de website te kunnen garanderen, artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG.

Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld worden voor een beperkte periode bewaard en gewist daarna.

 

IV.  Registratie voor onze diensten

Onze websites bieden de mogelijkheid om u aan te melden voor diverse producten en diensten uit onze producten portfolio. Om van de voornoemde diensten gebruik te kunnen maken is het vereist om u te registreren, persoonsgegevens te verstrekken en afhankelijk van de dienst een BSL account aan te maken. In verband met het aanmelden en de registratie van een account en het daaropvolgende gebruik, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke informatie die wordt gevraagd bij aanmelden en registratie (onder andere Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres)
 • Informatie die verband houdt met een voorziening om in te loggen op een account  (gebruikersnaam en wachtwoorden);
 • Berichten die door u zijn verzonden (bijvoorbeeld via de e-mail of contactformulieren op de websites).
 • De informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van de diensten wordt als zodanig op de websites aangeduid. De overige informatie wordt vrijwillig verstrekt door de gebruiker. 

Wij verwerken de persoonsgegevens die door u worden verstrekt om:

 • U te identificeren bij het inloggen;
 • U diensten en informatie aan te bieden via de website of op uw verzoek;
 • Het bijhouden/bijwerken van uw account;
 • Met u te communiceren;

 De juridische basis voor deze verwerking is artikel 6 lid 1, eerste zin, sub b AVG.

Direct marketing

Wij gebruiken uw persoonsgegevens en de contactgegevens zoals door u verstrekt bij registratie om u te informeren over additionele producten en diensten. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor het aanbieden van direct gerelateerde producten en diensten is een gerechtvaardigd belang voor ons als aanbieder van de website, Artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. We zullen ons dan onthouden van elke verwerking die verband houdt met dat doel. U kunt ons informeren over het feit dat u bezwaar hiertegen heeft via  privacy@bsl.nl of via onze Klantenservice.

Uw persoonsgegevens worden, tenzij hiervoor uitzonderingen met betrekking tot de specifieke diensten zoals hieronder genoemd gelden, bewaard voor de tijd dat u uw account gebruikt. Wettelijke verplichtingen of de noodzaak om juridische stappen te nemen vanwege de misbruik van onze diensten of vanwege betalingsproblemen kunnen er toe leiden dat uw persoonsgegevens langer worden opgeslagen. Als dat het geval is, zullen wij u daarover informeren. 

V.  Nieuwsbrieven

Met uw e-mailadres kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrieven waarin u wordt geïnformeerd over het laatste nieuws met betrekking tot onze producten en diensten zodra u instemt met het ontvangen van dergelijke nieuwsbrieven. De juridische grondslag voor het verwerken is artikel 6 lid 1 sub a AVG

U kunt zich uitschrijven voor deze nieuwsbrieven via de opt-out link die in elke nieuwsbrief staat.

VI.  Geautomatiseerde besluitvorming

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om geautomatiseerde besluiten te nemen die juridische effecten hebben of een soortgelijke invloed op u hebben.

VII.  Analyse

Ten behoeve van statistische analyse gebruiken we het volgende instrument genaamd Google Analytics, een webanalysedienst die wordt geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”), om informatie te verzamelen over deze website.

Het instrument verzamelt informatie, zoals: welke gebruikers de website bezoeken, welke inhoudelijke pagina’s worden bezocht, bezoekduur en informatie over uw apparaat. We gebruiken de informatie die wij krijgen van Google Analytics alleen om te bepalen welke informatie het meest waardevol voor onze bezoekers is, en om de website te verbeteren en optimaliseren. Wij combineren die informatie die wij door gebruik te maken van Google Analytics verkrijgen niet met persoonsgegevens.

Google Analytics verzamelt alleen de IP-adressen die aan u worden toegeschreven op de dag van uw bezoek, in plaats van uw naam of andere informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden. De dienstverlener zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over websiteactiviteiten en om andere diensten aan ons te verlenen die in verband staan met website- en internetgebruik.

De juridische grondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang om het verkeer op onze website te analyseren om de ervaring van gebruikers op onze website te verbeteren en om de website in algemene zin te optimaliseren. Google Analytics zal de persoonsgegevens die worden verzameld voor statistische analyse bewaren voor een periode van 36 maanden.

VIII.  Toestemming van derden

 

1.  Content en diensten van externe partijen

 

Youtube

Wij gebruiken de diensten van YouTube om video’s direct te kunnen afspelen vanaf onze website. Deze verwerking is gebaseerd op Artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang om onze website te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren.

Uw browser communiceert direct met YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066 USA. Wij hebben geen invloed op de activiteiten van YouTube op het gebied van gegevensverwerking. Raadpleeg s.v.p. het privacy policy van YouTube voor meer informatie. Hier vindt u meer informatie over u rechten en privacy instellingen

2.  Links naar website van derde partijen

Deze websites omvatten mogelijk links naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en de verzameling van gegevens op de betreffende website van derden partijen; Raadpleeg s.v.p. de privacy policy van de betreffende websites om meer informatie te verkrijgen over de activiteiten van deze websites op het gebied van het verwerken van gegevens

IX.  Privacy verklaring Digitale leermiddelen voor het onderwijs

Evenals andere educatieve uitgeverijen die digitale leermiddelen aanbieden, is Bohn Stafleu van Loghum zich er zeer van bewust dat minderjarige leerlingen en jongeren een kwetsbare groep vormen, ook op het punt van bescherming van hun persoonsgegevens. Wij maken daarover afspraken binnen de brancheorganisatie Groep Educatieve Uitgeverijen. Bohn Stafleu van Loghum treedt voor een beperkt aantal producten binnen de portfolio op als verwerker van onderwijsinstellingen in het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) conform het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en toetsen. Zie de BSL Privacy verklaring digitale leermiddelen.

X.  Beveiliging

Wij hebben redelijke, hoogstaande beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens kwijt raken, misbruikt worden of gewijzigd worden zonder dat wij hierop toezien. Bijvoorbeeld, ons beveiligings- en privacy policy worden periodiek nagekeken en verbeterd waar nodig en alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat informatie kwijt raakt, misbruikt of gewijzigd wordt, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om dit te voorkomen.  

Houd in gedachte dat het versturen van informatie via het internet nooit helemaal veilig is. We kunnen de veiligheid van de informatie die door u via onze website wordt verstuurd niet garanderen omdat dit over het internet plaatsvindt. Een dergelijke verzending is op uw eigen risico.

XI.  Bewaren van gegevens

Wij streven er naar om onze verwerkingsactiviteiten van uw data zo minimaal mogelijk te houden. Bij afwezigheid van een specifieke bewaartermijn zoals uiteengezet in deze policy, geldt dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard zolang dit nodig is om het doel te realiseren waarvoor we de gegevens hebben verkregen en, indien van toepassing, zo lang als vereist is op basis van wettelijke bewaartermijnen.

XII.  Uw rechten

Op basis van de wetgeving die op u van toepassing is, bent u gerechtigd om sommige of alle van de hierna genoemde rechten uit te oefenen:

 1. om (i) informatie te verkrijgen over de vraag of uw persoonsgegevens worden bewaard en om (ii) toegang tot en/of kopieën van de persoonsgegevens te verkrijgen die worden bewaard, inclusief de doeleinden voor de verwerking, de categorieën persoonsgegevens die het betreft, de ontvangers van de gegevens en de potentiële bewaartermijnen; 
 2. Te verzoeken om uw persoonsgegevens te rectificeren, wissen of te beperken, namelijk omdat (i) de gegevens niet compleet of juist zijn (ii) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, of (iii) omdat de toestemming die de grondslag vormt voor de verwerking is ingetrokken;
 3. Om te weigeren om de gegevens te verstrekken en om – zonder dat dit invloed heeft op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvond voor een dergelijke intrekking of omdat de verwerking plaatsvindt op basis van een andere juridische grondslag– op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken
 4. Om, omkleed met de redenen hiervoor gelet op uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Informeer ons in dat geval over de feitelijke situatie. Nadat wij de feiten die door u zijn aangedragen hebben getoetst, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens of doorgaan met het verwerken van de gegevens omdat wij daarvoor zwaarwegende, legitieme grondslagen hebben; 
 5. Om juridische maatregelen te treffen met betrekking tot een potentiële inbreuk op uw rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, en daarnaast om klachten in te dienen bij de bevoegde autoriteit op het gebied van gegevensbescherming;
 6. Te verzoeken om (i) de persoonsgegevens te ontvangen die u betreffen en die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, vaak gebruikt en machinaal leesbaar format en (ii) om de gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke  zonder daartoe door ons gehinderd te worden; waar dit technisch mogelijk is, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens direct doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke; en/of
 7. Om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling (automatische beslissingen gebaseerd op het verwerken van gegevens op automatische wijze, met als doel het beoordelen van diverse persoonlijke aspecten) die juridische gevolgen hebben voor u of een soortgelijke invloed op u hebben. 

U kunt (i) de rechten uitoefenen die hierboven zijn genoemd of (ii) vragen stellen of (iii) klachten indienen over het verwerken van gegevens door ons, door met contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals hieronder weergegeven.

 

XIII.  Contact met ons opnemen

Mocht u vragen, zorgen of opmerkingen hebben over deze privacy policy of vragen hebben over uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar onze Group Data Protection Officer. U kunt contact opnemen met de Group Data Protection Officer via privacy@bsl.nl.

De informatie die u aan ons verstrekt door contact op te nemen met ons via privacy@bsl.nl wordt verwerkt om uw verzoek te behandelen en zal gewist worden zodra aan dit verzoek is voldaan. Indien dit niet het geval is, zullen we het verwerken van de betreffende informatie beperken overeenkomstig de wettelijke bewaarvereisten. 

Onze algemene contactgegevens zijn:

Springer Media B.V., 
Afdeling Klantenservice, 
Postbus 340, 
3990 GC Houten, 
E-mail: klantenservice@bsl.nl, 
Telefoon: 030-638 5250

 

XIII.  Wijzigingen in deze policy

Wij behouden ons het recht voor om deze policy van tijd-tot-tijd te wijzigen door onze website te updaten. Bezoek de website regelmatig en raadpleeg onze huidige privacy policy. Deze policy is voor het laatst geüpdatet op 12 november 2018.