Aanvullende voorwaarden events

Aanvullende voorwaarden Organisator (Springer Media B.V.)

In aanvulling op de voorwaarden van DCS zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Artikel 1 Annulering door Springer Media

1.1  In het geval van overmacht  worden de verplichtingen van Organisator tot uitvoering van het evenement ten behoeve waarvan deelnemer de overeenkomst is aangegaan, opgeschort. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: Gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van het evenement betrokken personen, handelend namens of vanwege Organisator (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten en hulpmiddelen.

1.2  Wanneer overmacht de uitvoering van het evenement ten behoeve waarvan deelnemer de overeenkomst is aangegaan geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

1.3  Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Organisator aanleiding geeft, is Organisator gerechtigd de opleiding, congres, cursus, workshop of training te annuleren, te combineren met een of meer andere opleidingen, congressen, cursussen, workshops of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

Artikel 2 Annulering door de deelnemer

2.1  Na de datum van inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen: binnen die termijn kan deelnemer kosteloos annuleren. Als de deelnemer al heeft betaald, ontvangt deelnemer de inschrijfgelden retour.

2.2  Bij afmelding na afloop van de bedenktijd zijn de bijzondere annuleringsbepalingen die bekend zijn gemaakt op de website van het evenement van toepassing.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1  In aanvulling op algemene voorwaarden van DCS is het bepaalde in de artikelen 5.8, 5.9, 5.10, 5.12 en 5.13 ook in de relatie met  Organisator van toepassing.

3.2  De totale aansprakelijkheid van de Organisator wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige Dienst is beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor deze Dienst bedongen prijs.

3.3  De totale aansprakelijkheid van Organisator voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van Organisator wordt uitgekeerd verminderd met het eigen risico van Organisator, doch in geen geval meer dan € 1.000.000,-- (een miljoen euro) per gebeurtenis.

Artikel 4 Klachtenprocedure

De klachtenprocedure is te vinden via deze link.