Logo - springer
Slogan - springer

Business & Management | Dr. Prashanth Mahagaonkar

Dr. Prashanth Mahagaonkar

Dr. Prashanth Mahagaonkar

Senior Editor, Business & Management
Springer Heidelberg, Germany

Tiergartenstrasse 17
69121 Heidelberg
Germany

Phone: +49 (6221) 487-8951
Fax: +49 (6221) 487-8177
prashanth.mahagaonkar@springer.com