Logo - springer
Slogan - springer

Chemistry - Biotechnology | Copyright information: Russian Meteorology and Hydrology

Copyright information: Russian Meteorology and Hydrology

Original Russian Edition Copyright © 2010 by GU NITs “Planeta,” “Meteorologiya i Gidrologiya”.

Copyright © 2010 by Allerton Press, Inc.